Startsida
Barn & föräldrar
Bil & motor
Bloggar
Dejting
Ekonomi
E-vykort
Hus & Hem
Hälsa
Internet & Dator
Jobb
Köp & Sälj
Mat & dryck
Mobil
Mp3 & Musik
Nyhetsportaler
Nöje
Onlinespel
Organisationer
Poker
Resa & Turism
Shopping
Sport & spel
Student
Väder
Webbdesign

Bildgalleri
Tipsa en vän!
Nyhetsbrev
Sitemap


Organisationer på Internetlänkar. Myndigheter, riksdagspartier, fackförbund, ombudsmän. Infolänkar till EMU, EU och FN.

Myndigheter
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsgivarverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Banverket
Barnombudsmannen
Bergsstaten
Bilprovningen
Biografbyrån
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Centrala Studiestöds Nämnden
Datainspektionen
Demokratitorget
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonominstyrningsverket
Energimyndigheten
Exportkreditnämden
Exportrådet
Fastighetsmäklarnämnden
Finansinspektionen
Fiskeriverket
FOI
Folkhälsoinstitutet
Folktandvården
Framtidsstudier
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Glesbygdsverket
Granskningsnämnden för radio och tv
Högskoleverket
Insättningsgarantiämnden
Integrationsverket
Invest in Sweden Agency
IT-kommissionen
Jordbruksverket
Jämställdhetsombudsmannen
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen Kriminalvården
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Konstrådet
Kulturrådet
Krisberedskapsmyndigheten
Kungliga Hovstaterna
Kustbevakningen
Kvinnojourernas Riksförbund
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen
Lärarnas Riksförbund
Migrationsverket
Naturvårdsverket
NUTEK
Nätuniversitetet
Patent- och registreringsverket
Pliktverket
Polisen
Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Riksåklagaren
Räddningsverket
SIDA
SIFO
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsvårdsstyrelsen
Skolverket
SMHI
Smittskyddsinsitutet
Socialstyrelsen
SOS Alarm
SOS-Barnbyar
SOS ger föräldrarlösa barn ett hem, en familj och en utbildning.

Statens Haverikommission
Statens Strålskyddsinstitut
Statistiska Centralbyrån
Statskontoret
Svenskt Näringsliv
Sverige.se
Sverige Direkt
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges Ambassader
Sveriges Marknadsförbund
SÄPO
Tullverket
Turistdelegationen
Ungdomsstyrelsen
Utrikesdepartementet
Valmyndigheten
Vetenskapsrådet
Vägverket

EMU
Europeiska centralbanken
Fakta om EU-myntet
Information från Wikipedia
Ja till euron
Miljöpartiet nej till EMU
Nej till EMU
Svd.se/emu
Sveriges Riksbank

EU
Europaparlamentet
Europaportalen
Europeiska kommissionen i Sverige
Euro Info Center
EU-kommissionen
EU-upplysningen
Fackliga eukritiker
Information från Wikipedia
Nej till EU
Kyrkornaseukontor
Näringslivets EU byrå
Sverigeieuropa.se

FN
FN
FN i Danmark
FN i Sverige
Information från Wikipedia
Mänskliga Rättigheter
Roj-en-mina.nu

FN - Fackorgan
ILO
FAO
UNESCO
WHO
IMF
Världsbanken
WTO

FN - Underorgan
UNDP
UNICEF
UNEP
UNFPA
WFP
UNDCP
UNCTAD

Fackförbund
Civilekonomerna
Civilingenjörsförbundet
Dik
Ingenjörsförbundet
Jusek
Lärarforbundet
Lärarnas Riksförbund
Saco
Sveriges arkitekter
Sveriges läkarförbund
TCO

Ombudsmän
Barnombudsmannen - BO
Europeiska Ombudsmannen
Handikappombudsmannen
Homo - Ombudsmannen
Internetombudsmannen
Justitieombudsmannen - JO
Jämställdhetsombudsmannen - JÄMO
Konsumentombudsmannen - KO
Ombudsman mot etisk diskriminering -DO
Pressombudsman

Riksdagspartier
Centerpartiet
Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna Sap Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Departement
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Jordbrukdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet

Fågelinfluensa
Information om fågelinfluensa & fågelsjuka.
Arbetsmiljöverket
DN
Jordbruksverket
Regeringen
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Övrigt
Bidra

Kolla även in...


» Populära produkter

» Veckans sajt

» Veckans onlinespel

» Veckans erbjudanden

» Nätets bästa shoppinguide